Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaOnlyOrange OnlyOrange
Reposted fromsadnessdove sadnessdove

March 22 2015

4703 8bc8 500
Fountain Pen
Reposted fromEtoile-et-Corbeau Etoile-et-Corbeau

December 02 2014

November 26 2014

1287 59ec
Reposted fromIriss Iriss viawdeszczubzy wdeszczubzy

November 25 2014

November 24 2014

October 29 2014

Reposted frombeckycue beckycue
5541 e83b 500
Reposted frombeckycue beckycue
Reposted frombeckycue beckycue
5444 6697
Reposted frombeckycue beckycue
Reposted frombeckycue beckycue

October 20 2014

9090 6c40
Reposted frombeckycue beckycue
Play fullscreen
Reposted frombeckycue beckycue

October 19 2014

Reposted frombeckycue beckycue

October 14 2014

Patrz w górę,
nie rozglądaj się na boki,
ale pamiętaj co masz
pod nogami

Reposted frombeckycue beckycue
"Czystość to miłość z najwyższym znakiem jakości i gwarancja, że to, co ludzi łączy, to znacznie więcej niż pożądanie czy emocjonalne zauroczenie. Jeśli człowiek nie zachowa czystości, to jego miłość będzie brudna, mocno okaleczona, splamiona fizycznie, psychicznie i duchowo. Miłość jest darem, a nie kradzieżą. Stąd nieczystość, we wszystkich jej formach, jest okradaniem samego siebie i drugiej osoby z tego, co w człowieku najpiękniejsze: ze zdolności do bycia bezinteresownym i czystym darem. Czystość jest prymatem miłości, troski i wierności nad ciałem, a także umiejętność rezygnacji z przyjemności. To troska o to, by nie wyrządzić krzywdy sobie oraz innym; i to nie z tytułu lęku, ale z miłości do samego siebie i drugiej osoby. Czystość to najpewniejsza inwestycja w miłość"

- bp Piotr Greger
Reposted frombeckycue beckycue
Ten, kto otwiera swoje serce, sygnalizuje, że chce zburzyć swoje mury obronne i decyduje się być bezbronny. W końcu człowiek może stać się bliski komuś tylko wtedy, jeśli ujawni przed nim swoją własną bezbronność. Bezbronność jest warunkiem bliskiej i intymnej relacji między ludźmi. Żeby żyć w takiej relacji, musisz jednak też mieć poczucie pewności, jakie daje ci obecność drugiego człowieka. Jednak jak człowiek ma mieć tę pewność i zaufanie wobec innego, jeśli tak często doświadcza też z jego strony rozczarowania?
— Sylvia Schneider
Reposted frombeckycue beckycue

October 13 2014

Szaleństwem jest robić wciąż to samo
i oczekiwać innych rezultatów.
— Albert Einstein
Reposted frombeckycue beckycue
Jeśli chcesz iść tam,
Gdzie nigdy nie byłeś,
Musisz iść drogą,
Którą nigdy nie szedłeś.

Jeśli chcesz osiągnąć to,
Czego nigdy nie miałeś,
Musisz robić to,
Czego nigdy nie robiłeś.
— Coniguliaro Dominick
Reposted frombeckycue beckycue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl